Статут закладу освіти

1.Загальні положенння

1.1 Конотопський дошкільний навчальний заклад  (ясла – садок ) №11 ”Вітерець”” Конотопської міської ради Сумської області ( далі – дошкільний заклад ) створено  в  1989 році, знаходиться у комунальній власності, є неприбутковою організацією.

1.2. Засновник   дошкільного  закладу  є Конотопська міська  рада Сумської області  в особі відділу освіти. Міська рада   здійснює  фінансування  дошкільного  закладу,  його   матеріально – технічне  забезпечення,  надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та  медичне обслуговування .

1.3. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Положенням про дошкільний навчальний заклад України” (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305,  “Національною доктриною розвитку освіти”, ”Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні”, іншими  законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади  та власним статутом.

1.4. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, самостійний баланс, власний рахунок в установі банку, ідентифікаційний код.

1.5. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.6. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров”я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.7. Дошкільний заклад  приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та данним статутом:

– самостійно відкриває рахунки;

–  здійснює всі фінансові операції;

– веде бухгалтерський облік.

1.8. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

– забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог щодо її

змісту, рівня і обсягу;

– дотримання безпечних умов освітньої діяльності ;

– дотримання договірних зобов’язань із засновником, юридичними та фізичними

особами;

– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально -технічної бази.

1.9. .Дошкільний заклад має право:

– користуватися пільгами, що передбачені законодавством;

– проводити в установленому порядку державні ліцензування та  атестацію;

– визначати форми та засоби навчально – виховної роботи;

– розробляти та впроваджувати авторські, варіативні, інваріантні програми, навчально – виховної та науково – методичної роботи з урахуванням державних стандартів, затверджуючи їх в установленому  законодавством порядку;

– визначати контингент вихованців дошкільних груп у погодженні із   засновником;

– організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування  педагогічних кадрів;

– формувати штатний розпис, встановлювати форми матеріального та морального заохочення в межах кошторису, затвердженого засновником на основі визначених умов установленому  законодавством порядку;

– запрошувати на роботу  спеціалістів на договірних засадах, контрактних умовах за згодою із засновником, затверджених відділом освіти міської ради;

– бути розпорядником рухомого та нерухомого майна на права оперативного управління згідно з чинним законодавством і цим  статутом;

– отримувати  кошти та матеріальні цінності від органів державного   управління, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні та використовувати кошти від   господарської діяльності дотримуючись чинного законодавства   України;

– розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно – оздоровчих,  лікувально – профілактичних і культурних підрозділів;

– спрямовувати кошти на благоустрій соціально – побутових об’єктів;

– здійснювати капітальне будівництво та реконструкцію, капітальний  ремонт на договірній основі;

– об’єднувати на договірній основі  свою діяльність з діяльністю  суб’єктів підприємницької діяльності, установ і організацій в Україні та поза її  межами, фізичним особами;

– надавати платні послуги, перелік яких затверджено відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

1.10. Медичне обслуговування  дошкільного закладу забезпечується в установленому законодавством порядку.

1.11. Взаємовідносини між   дошкільного  закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

2.Комплектування  дошкільного  закладу

2.1. Тип, структура та порядок комплектування дошкільного закладу визначається засновником на основі чинних нормативних документів про освіту, виходячи із наявного контингенту дітей дошкільного віку, ліцензування, атестації дошкільного закладу, функцій, напрямків освітньої діяльності, добору педкадрів, фінансового забезпечення кадрів.

Групи  комплектуються  за  віковими (одновіковіми, різновіковими), сімейними (родинними ) ознаками.

2.2. У дошкільному  закладі  функціонують  групи  загального  розвитку, спеціальні групи.

2.3. Дошкільний  заклад  має  групи  з  денним, короткотривалим перебуванням

( до 4 годин утримання); прогулянкові групи.

2.4. Наповнюваність  груп  дітьми  становить :

 • ясельного віку до  15  – 20 осіб;
 • дошкільного віку до 20 – 25 осіб;

–    групи  для  дітей  з  вадами мови до 12 – 15  осіб;

–    група для частохворіючих дітей до 15 осіб;

 • група короткотривалого перебування до 10 осіб;
 • групи різновікового віку до 15 – 20 осіб;
 • групи в оздоровчий період до 15 – 20 осіб.

2.5. Для  зарахування  дитини  у  дошкільний  заклад  необхідно  пред’явити :

–  направлення відділу освіти встановленого зразку;

 • медичну довідку  про  стан  здоров’я  дитини ;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • заяву батьків або осіб, які їх замінюють на ім’я завідуючої;
 • угоду з  батьками ;

–     висновок  психолого – медико-педагогічної  консультації до групи   компенсуючого типу;

 • копія свідоцтва про  народження  дитини;
  • направлення відділу освіти міської ради;

  –    документи для встановлення батьківської плати.

  2.7. Завідувач дошкільного закладу зараховує дітей до дошкільного закладу після

  подання батьками документів  передбачених  п. 2.6. цього Статуту.

  2.8. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі  комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також  у літній  період (75 днів).

  2.9. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють на підставі медичного висновку про стан здоров”я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу; у разі несплати за харчування дитини в дошкільному закладі без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, після установленого терміну  на протязі 10 календарних днів (сплата за харчування дитини в дошкільному закладі здійснюється до 10 числа поточного місяця); при невідвідуванні дитиною дошкільного закладу без поважних причин протягом одного місяця.

  2.10. Термін письмового повідомлення батьків  або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини  не менш  як за 10 календарних днів.

  2.11. Забороняється безпідставне відрахування дітей з дошкільного закладу.

  3.Режим роботи дошкільного закладу

  3.1.Дошкільний заклад працює за п”ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин.

  Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

  3.2.Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 7год.30хв до 18години.

  3.3.Щоденний графік роботи груп  дошкільного закладу з 7 год. 30 хв. до

  18 год.,чергової групи – в ранкові години з 7 години до 7год. 30 хв., в вечірня група – з 18 до 20 годин щоденно (крім п’ятниці).

  4.Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

  4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

  З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

  4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення дітей.

  4.3. План роботи  дошкільного  закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з  відділом освіти  міської ради.

  План роботи закладу на оздоровчий період затверджується завідуючою дошкільного закладу та погоджується з міською райсанепідемстанцією і   відділом  освіти  Конотопської міської  ради.

  4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

  4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за державною програмою розвитку та виховання дітей дошкільного віку.

  4.6. Дошкільний заклад організовує  освітній процес  за народознавчим напрямком.

  4.7. Дошкільний  навчальний заклад надає додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками  або осібами, які їх замінюють та дошкільним закладом у  межах гранично допустимого навантаження дитин, визначеного Міністерством освіти і науки  разом з Міністерством охорони здоров’я:

  -з хореографії;

  – з англійської мови;

  – спортивну секцію.

  Платні послуги можуть надаватися в дошкільному закладу  згідно переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами (Постанова Кабінету Міністрів України  від 21.01.1997 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» ( зі змінами)).

  Відмова батьків або осіб, які їх замінюють від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

  Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми.

  5.Організація харчування дітей у дошкільному закладі

  5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування дітей дошкільного віку визначається організацією – переможцем тендерних торгів відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

  5.2. У дошкільному закладі встановлено 4-разове харчування: сніданок, обід, полуденок, вечеря;

  На літній оздоровчий період – п’ятиразове харчування ( вводиться другий сніданок). Група з короткотривалим перебуванням дітей без харчування.

  Для дітей, які пербувають у дошкільному  закладі менше як шість годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

  5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

  1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі.

  6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі за територіальним принципом штатними медичними сестрами та лікарем  Конотопської  дитячої  полікліники ЦРЛ.

  6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов”язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

  6.3. Дошкільний заклад  забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

  1. Учасники навчально-виховного процесу.

           7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та санітарки – няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні платні послуги  у сфері дошкільної освіти.

  7.2. Статус учасників навчально – виховного процесу, їхні права визначаються Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», цим Статутом та іншими нормативними документами.

  7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

  – безпечні та нешкідливі для здоров”я  умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

  – захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

  – захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров”ю дитини,  а також фізичного і психічного насильства, приниження її гідності;

  – здоровий спосіб життя.

  7.4. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

  Батькі або особи, що їх замінюють, мають право:

  – обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

  – звертатися до відповідних органів  відділу освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

  – брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

  – відмовлятись від запропонованих додаткових освітніх послуг;

  – захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

  – своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у  встановленому порядку – до 10-го числа поточного місяця;

  -своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності     або хвороби дитини;

  – слідкувати за станом здоров”я дитини, інші права, що не суперечать законодавству України;

  – вранці передавати дитину особисто вихователям групи, а ввечері – забирати, не доручаючи стороннім особам, а також дітям до 16- ти років.

  –  не палити на території дошкільного закладу, не забирати дітей в стані алкогольного сп’яніння.

  7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного   закладу призначається

  особа, яка має відповідну вищу дошкільну освіту, з високими моральними якостями, професійною практичною підготовкою,  а також стан здоров’я, якої дає змогу  виконувати професійні обов”язки.

  7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України  “Про освіту”,  “Про дошкільну освіту”,  іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  7.7.Педагогічні працівники мають право:

  – на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми, розробку та застосування методик виховання за погодженням  відділу освіти;

  – брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

  – на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, семінарах тощо;

  – проводити в установленому порядку науково-дослідну, експерементальну, пошукову роботу;

  – вносити пропозиції щодо поліпшенння  роботи дошкільного закладу;

  – на соціальне та матеріальне забагачення  відповідно до законодавства;

  – об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян,  діяльність яких не заборонена законодавством;

  – на захист професійної честі та власної гідності ;

  – на отримання пенсії, в тому числі за вислугою років;

  – на дострокову атестацію, на отримання категорії  та педагогічного звання.

  7.8.Педагогічні працівники зобов”язані:

  – виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи   трудового договору;

  – дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі,  поважати гідність дитини та її батьків;

  – забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких формексплуатації та дій , які шкодять її здоров”ю, а також від фізичного та  психологічного насильства;

  – брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з                        підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності,  загальнополітичної    культури;

  – виконувати накази та розпорядження керівництва;

  7.9. Педагогічні та медичні працівники призначаються та звільняються з посади   відділом освіти Конотопської міської   ради за  поданням  адміністрації    закладу, інші працівники приймаються  на роботу до дошкільного закладу  завідуючим.

  7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоро’я дитини згідно із законодавством.

  7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні  безоплатні  медичні огляди (2 рази на рік) в центральній районнній  лікарні.

  7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється один раз на п’ять років відповідно до “Типового положення про атестацію педагогічних працівників України”, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

  7.13.За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

  –  грошова винагорода;

  – грамоти   відділу освіти міської ради,  управління освіти облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України;

  – значок “Відмінник освіти України;

  – державні винагороди.

  7.14. Педагогічні працівники,  які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов”язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

  8.Управління дошкільним  закладом .

  8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти   Конотопської міської ради.

  8.2. Безпосереднє керівництво  роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником  відділу освіти Конотопської  міської ради  за  погодженням з міським головою   згідно чинного законодавства.

  Керівник дошкільного закладу :

  – відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом   України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

  – здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

  – діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та  інших органах, організаціях і установах;

  – розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження  матеріально – технічної бази закладу;

  – видає у межах компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконня;

  – затверджує штатний розклад за погодженням із  відділом освіти міської  ради ;

  – забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

  – затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

  – контролює організацію харчування  і медичного обслуговування  дітей;

  – контролює відповідність застосованих форм,  методів і засобів розвитку,             виховання і навчання дітей відповідно їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

  – організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

  – щороку звітує про навчально – виховну, методичну, економічну, фінансово- господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, що їх замінюють;

  – підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі  пошуки, дослідницько – експериментальну роботу педагогів;

  8.3.  Дорадчим  колегіальним органом  дошкільного  закладу  є  педагогічна рада.

  До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники , медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники  громадських організацій, педпрацівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, що їх замінюють.

  Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом .

  Педагогічна рада закладу:

  – розглядає питання організації навчально-виховного процесу в дошкільному        закладі та приймає відповідні рішення;

  – організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового  педагогічного досвіду;

  – приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;

  Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб   дошкільного закладу.

  Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.

  8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу. закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаюються не рідше одного разу на рік.

  Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу –  дві третини,  батьків –  одна третина.

  Термін їх повноважень становить  1  рік.

  Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

  Загальні збори:

  – приймають Статут, зміни до нього, доповнення;

  – обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни їх повноважень;

  – заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

  – розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово – госпо-дарської діяльності дошкільного закладу;

  – затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

  8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради призначається за потребою.

  Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере   участь не  менше двох третин її членів ( працівники дошкільного закладу, батьки,  працівники  відділу освіти, спонсори та інші).

  Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

  8.7. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада-орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян  з метою залучення громадськості  до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

  Піклувальна рада у складі 7 (семи ) осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю , але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

  Основними завданнями піклувальної ради є:

  – співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами,    організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

  – сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної,  лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

  – сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

  – сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя  та здоров’я  учасників навчально-виховного процесу;

  – організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного за ладу;

  – стимулювання творчої праці педагогічних працівниів;

  – всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

  – сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

                  9.Матеріально – технічна база дошкільного закладу.

  9.1. Дошкільному  закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики. Рішенням 24 сесії п’ятого  скликання Конотопської міської ради від 27.02.08 року  визначена земельна ділянка площею 1.384 га (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 01.04.08 р. № 030861800009 серія ЯЯ №282292).

  Дошкільний заклад згідно з чинним законодавством користується земельною ділянкою за призначенням і несе відповідальність за дотримання вимог її охорони.

  9.2. Матеріально – технічна база включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі закладу.

  Матеріально – технічна база закладу:

  • 11 кімнат для занять;
  • 11 спалень;

  –     музична зала;

  • медичний блок;
  • методичний кабінет;

  –     спортивна зала;

  • 1 логопедичний кабінет;
  • 1 кабінет психолога;
  • “Світлиця”;
  • приміщення для адміністрації, педагогів, обслуговуючого персоналу;
  • харчоблок, пральня.

  9.3. Збитки завдані дошкільному закладу внаслідок порушення майнових прав засновника юридичним чи фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

  9.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством.

  10.Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу.

  10.1. Джерелами  формування кошторису  дошкільного закладу є:

  –  кошти місцевого бюджету;

  –  кошти  фізичних та юридичних осіб;

  – кошти отримані від надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальним планами і програмами у дошкільних та загальноосвітніх закладах;

  – платні гуртки та факультативи;

  – консультації для дітей понад обсяги, встановлені навчальним планами і

  програмами навчальних закладів;

  – організація «груп здоров’я», спортивних та фізкультурно – спортивних заходів;

  – здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, непов’язаних з навчально – виховною діяльністю, яке не погіршує соціально – бутові умови працівників закладу, дітей.

  10.2. Статистична звітність 85 – К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

  10.3. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

  11.Контроль за діяльністю дошкільного закладу.

  11.1. Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюється з  забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої  освіти, державних стандартів дошкільної освіти .

  Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, відділу освіти  Конотопської міської ради, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

  11.2. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільного закладу є  атестація, що проводиться не рідше  одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. В період між атестацією проводяться перевірки (інспектування)  дошкільного закладу з при тань пов’язаних з його навчальною діяльністю, зміст, види і періодичність цих  перевірок визначаються залежно від стану навчально – виховної роботи, але не частіше   2–х  разів на рік.

  11.3. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально–виховною роботою проводяться відділом освіти міської ради  відповідно до законодавства.

  12.Реорганізація  або ліквідація дошкільного закладу.

  12.1. Рішення про реорганізація або ліквідацію дошкільного закладу приймає  Конотопська міська рада.

  12.2. Реорганізація дошкільного закладу відбувається шляхом злиття, з’єднання, поділу, виділення.

  12.3. Ліквідація дошкільного  закладу проводиться ліквідаційною комісією призначеною міським головою, а у випадках ліквідації за  рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією призначеною цим органом з часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний  баланс  і представляє його міському голові.

  У випадку реорганізації  права та зобов’язання дошкільного закладу  переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених в дошкільних закладів.

  12.4. При  реорганізації або ліквідації дошкільного закладу дошкільникам надається можливість перевестись до дошкільного закладу на території міста, а працівникам, які звільнені або переводяться гарантується дотримання їхніх прав та інтересів  відповідно до законодавства України про працю.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *