Методична робота ЗДО №11 “Вітерець”

Методична робота

 Заклад дошкільної освіти діє згідно з основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», Конвенцією «Про права дитини», Цивільного кодексу України, Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (редакція від 05.04.2013), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 №234,Листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020   № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти  у 2020/2021 навчальному році», інструктивно – методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти  у 2020/2021 навчальному році», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,  методичних рекомендацій до освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», освітньої програми розвитку «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку та середнього дошкільного віку, парціальних програм, Колективного договору між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та власного Статуту.

Організація освітнього процесу була спрямована на реалізацію пріоритетних завдань, які знайшли своє відбиття в усіх складових плану роботи закладу дошкільної освіти. При визначенні основних завдань було враховано їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2018-2019 навчальний рік, можливості колективу, а саме:

  1. Продовжувати роботу щодо формування морально ­ духовних цінностей та патріотичних почуттів дошкільників.
  2. Активізувати роботу щодо забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього та дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище. Оволодівати системою доступних знань щодо дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності.
  3. Спрямовувати освітній процес на розвиток завдань трудового виховання як важливого засобу ранньої соціалізації дітей дошкільного віку, формування їх практичних економічних умінь і навичок.
  4. Удосконалювати організацію співпраці педагогів з родинами вихованців як гарант особистісного зростання.
  5. Впроваджувати моделі планування та організації освітнього процесу на основі інтегрованого підходу.

Творча,злагодженаробота педагогічного колективу дала змогу створити       у закладі дошкільної освіти сприятливі умови для ефективної роботи. Ціленаправленість педагогів на особистість дитини дала можливість реалізувати її природний потенціал, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців.

Завдяки новітнім соціальним реформам одним із найважливіших завдань у системі роботи закладу дошкільної освіти протягом року було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Адміністрація проводила постійний пошук ефективної організації змісту, форм, методів, структури методичної роботи. Це обумовлено пошуком нового стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті.

В  2019 – 2020 навчальному  році методична робота та робота методичного кабінету у закладі дошкільної освіти сприяла розвитку творчості, ініціативи та була спрямована на підвищення якості освітнього процесу, професійного рівня педагогів, зростання педагогічної майстерності, формування професійної компетентності. Результатом роботи є те, що педагоги використовують інноваційні технології, нетрадиційні підходи в організації освітнього простору дошкільників.

 

 

Вид діяльності

Планова кількість педагогів Фактична

кількість

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 9 9 100%
2. Атестація 7 7 100%
3. Самоосвіта 31 31 100%
4. Участь у роботі творчої групи 5 5 100%
5. Участь у роботі ініціативної групи 5 5 100%
6. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 31 31 100%

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», адміністрацією закладу забезпечене своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації у відповідності до термінів і категорії:

Відповідно Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну  освіту»,  Типового  положення  про  атестацію  педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930,  на виконання наказу МОН України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 20.12.2011 № 1473, наказу МОН України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 08.08.2013 № 1135, наказу відділу освіти Конотопської міської ради Сумської області від 16.09.2019 № 439-од «Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міста у 2019 – 2020 навчальному році» з метою  якісної організації атестаційного процесу у вересні  2019 року відбулась нарада при директорові (завідувачу), на якій були заслухані основні завдання щодо забезпечення організації та проведення атестації, дотримання системи комплексної оцінки діяльності педагогів, посилення контролю за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу. Члени  атестаційної комісії, закріплені за педагогічними працівниками, які атестуються, вивчали досвід  та результативність їх  роботи,  аналізували дотримання нормативно-правових засад атестаційного процесу.

Із 31 педагогічного працівника  закладу у 2019-2020 навчальному році атестовано 7 педагогів, що складає  23% (у порівнянні з 2018-2019 навчальним роком 6 педагогічних працівників, що складає 19 %).   За підсумками атестації  один педагогічний працівник (3,3%) відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», чотирьом педагогічним працівникам (13,1%) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», одному педагогічному працівнику (3,3%) присвоєно 10- й тарифний розряд, одному педагогічному працівнику (3,3%) підтверджено 10- й тарифний розряд

Аналіз кількісних показників, наслідків атестації, свідчить про  підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів у 2019-2020 навчальному році: у п’ятьох педагогічних працівників (16%), два педагогічних працівники підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційну категорію та тарифний розряд.

Хід атестації педагогічних кадрів у  закладі дошкільної освіти перебуває на постійному контролі. На нарадах при директорові аналізувався стан управлінської діяльності адміністрації  щодо організації атестації в 2019-2020 навчальному році. Надавалася методична допомога у підготовці атестаційних матеріалів педагогічним працівникам, які атестувалися, у підготовці виставки «Я атестуюсь».  Педагогічними працівниками Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 11 “Вітерець”, які атестувалися,  були проведені творчі звіти. Педагоги брали участь у заходах, які проводилися методичним кабінетом закладу дошкільної освіти з метою поширення матеріалів з досвіду роботи.

Педагоги підготували  та узагальнили матеріали з досвіду роботи портфоліо, які відповідають сучасним вимогам, оформлені  з використанням сучасних мультимедійних технологій та друку.

Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації педагогічним працівникам, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів  шляхом  відвідування занять та режимних моментів, відкритих заходів, колективних переглядів, аналізу результатів роботи з батьками дітей, що дало змогу провести атестацію без зайвих психологічних перевантажень та конфліктних ситуацій. До атестаційної комісії вищого рівня з апеляцією на рішення  атестаційної комісії Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  № 11 «Вітерець» звернень не надійшло.

Атестаційна комісія закладу дошкільної освіти відмітила  якісну підготовку  до атестації педагогічних  працівників, високий рівень взаємодії психологічної служби з педагогами та  організоване проведення тестування з питань  самооцінювання  і самодіагностики до моменту написання заяви. Необхідно   активізувати  роботу педагогів щодо підготовки публікацій з досвіду роботи у фахових періодичних виданнях.

У практичній роботі педагогічного колективу є свої відкриття, знахідки, які впливають на ефективність процесу виховання та навчання дошкільнят. Поширювали   передовий   педагогічний досвід  практичного  психолога  Йовчевої О.М. «Арт-терапевтичні практики у роботі практичного психолога закладу дошкільної освіти», який було розглянуто і схвалено на засіданні науково-методичної ради методичного кабінету протокол №1 від  25.01.2019.

У досвіді роботи є опис арт-терапевтичних технологій та практичні напрацювання, зокрема авторська корекційно-розвивальна програма з елементами арттерапії «Цікавий світ навколо нас».

Продовжуємо поширювати досвід роботи вихователя логопедичної групи Клименко О. І. «Впровадження народної математики в освітній процес дітей дошкільного віку» та педагогічний досвід вихователя Зимовець О.М. «Формування природничо–доцільної компетентності дошкільників»,а також досвід роботи вихователя логопедичної  групи Жолудь А.Г. «Використання театралізованих ігор для розвитку творчих здібностей дошкільників».

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *