Звіт директора про роботу у 2016-2017 навчальному році

Звіт керівника  Конотопського  дошкільного навчального закладу

(ясла – садок) № 11 “Вітерець”

за  2016-2017 навчальний рік

Нестеренко Галини Миколаївни

 

Дошкільний навчальний заклад діє згідно з основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», Конвенцією «Про права дитини», Цивільного кодексу України, «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення», Листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016 – 2017 навчальному році», інструктивно – методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016 – 2017 навчальному році», Положенням про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Базового компоненту дошкільної освіти, Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,  Методичних рекомендацій до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», парціальних програм,  Колективного договору між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та власного Статуту.

Україна виходить на європейський рівень освіти і тому на часі – створення нової освітньої системи, яка поєднала б у собі національні традиції та основні досягнення світової педагогічної думки. Виховання здорової та компетентної особистості, забезпечення прав дитини на здобуття якісної дошкільної освіти є головними пріоритетами сьогодення.

         Пріоритетні змістовні напрямками діяльності дошкільного навчального закладу у 2016 – 2017 навчальному році визначалися з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально – морального, емоційно – ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я упродовж дошкільного дитинства.

         Ключовими пріоритетами змістовного наповнення освітнього процесу у 2016 – 2017 навчальному році були такі: національно – патріотичне виховання, економічне виховання, формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми; музичне виховання.

         А серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно – рольова, конструкторсько – будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

Педагогічним і технічним персоналом штат дошкільного навчального закладу укомплектований. Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікувалася питаннями фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату у колективі.

У дошкільному закладі працює 31 педагогічний працівник. Із них: завідувач – 1, вихователь – методист – 1, музичні керівники – 2, інструктор з фізичної культури – 1, практичний психолог – 1, вчителя – логопеди – 2, вихователі – 23.

Освітній рівень педагогів за 2016-2017 навчальний рік, порівняно з 2015-2016 підвищився, що є значним показником покращення освітнього рівня педагогічних працівників дошкільного закладу. Педагогічні працівники Лях О. Г., Василенко К. В., Гузєва А. М., Бондаренко Л. О. звільнилися за власним бажанням, вони мали середньо – спеціальну освіту, а прийняті на роботу фахівці з вищою освітою Білошапка Н. А., Ладуха Н. М.

Василенко В. О. закінчила навчання, отримавши вищу дошкільну педагогічну освіту, Дуброва Н. А. закінчила навчання, отримавши неповну вищу дошкільну педагогічну освіту.

Молодий спеціаліст Павлюк К. О. продовжує навчання у вищому навчальному закладі.

Вийшла з декретної відпустки педагогічний працівник Ступак Я. С., яка має вищу дошкільну педагогічну освіту.

Всього педагогічних працівників ІІІ – ІУ рівень акредитації І – ІІ рівень акредитації
Дошкільна педагогічна Інша педагогічна Непедагогічна Дошкільна педагогічна Інша педагогічна  Непедагогічна
31 22 3 4 2
  Клименко О. І.

Білошапка Н. А.

Ладуха Н. М.

Каленик Т. О.

Люльова О. М.

Колесник О. М.

Павлюк К. О.

Бобир Л. В.

Пилипчук О. М.

Фаховий рівень педагогів у 2016-2017  навчальному році:

«спеціаліст вищої категорія» – 6 педагогів;

«спеціаліст першої категорії» – 4;

«спеціаліст другої категорії» – 5;

«спеціаліст» – 9;

«8-й тарифний розряд» – 5;

«7-й тарифний розряд» – 1.

Що у відсотках становить:

Фаховий рівень 2015-2016 2016-2017
Вища категорія 0% 19%
Спеціаліст першої категорії 32% 13%
Спеціаліст другої категорії 19% 17%
Спеціаліст 13% 32%
8 – тарифний розряд 36% 19%
 

 

Вид діяльності

Планова кількість педагогів Фактична

кількість

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 6 9 150
2. Атестація 5 10 200

 

Адміністрацією закладу забезпечене своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації у відповідності до термінів і категорії:

Нестеренко Г. М. – завідувач;

         Йовчева О. М. – практичний психолог;

Комухаєвої Л. М. – вчитель – логопед;

Гей Н. І. – вчитель – логопед;

Білошапка Н. А. – музичний керівник;

Драло Т. Л. – вихователь;

Пилипчук О. М . – вихователь;

Козіонна О. Г. – вихователь;

Резніченко Є. Є. – вихователь;

Родічева О. П. – вихователь.

За підсумками атестації:

 • присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст  першої категорії» – 1(3%); (Нестеренко Г. М.)
 • підтверджено раніше встановлений 8-й тарифний розряд – 2 (6 %); (Люльова О. М., Колесник О. М.)
 • підтверджено раніше встановлений 7-й тарифний розряд – 1 (3 %); (Бобир Л. В.)
 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 6 (19%). (Гей Н. І., Комухаєва Л. М., Жолудь А. Г., Дуброва О. А., Шершень Т. В., Клименко О. І.)

У дошкільному закладі створені всі умови для навчання і виховання дітей, працює 11 груп. З них: 2 групи раннього віку, 9 груп для дітей дошкільного віку (з них 2 групи для дітей з вадами мовлення (логопедичні)). Кожна група працює за своїм напрямком:  фізкультурно-оздоровчий, художньо-естетичний, народознавчий, інтелектуальний, гуманітарний, еколого-валеологічний. Дошкільний заклад працює за народознавчим напрямком.

Виконуються заходи щодо охоплення навчання дітей 5-річного віку: вихователі відвідували дітей, які за станом здоров’я та за сімейними обставинами не відвідували навчальний заклад, та займались з ними вдома.

Основним нормативним документом, який визначає вимоги до змісту та обсягу дошкільної освіти в Україні, її пріоритетів, є Базовий компонент дошкільної освіти, спрямований на оновлення принципів, цілей, змісту, технологій виховання, розвитку і навчання дітей. До Базового компоненту дошкільної освіти розроблено комплексні програми, серед яких є Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина», за якою працював педагогічний колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №11 «Вітерець» протягом 2016-2017 навчального року. 

Забезпечення формування компетентності дошкільника в різних сферах життя та повноцінне прожиття  дитиною дошкільного дитинства –  є одним з пріоритетних завдань, над яким працював педагогічний колектив  Конотопського ДНЗ протягом навчального року.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім’єю.

Адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу у 2016-2017 навчальному році приділяли велику увагу роботі з батьками:

 • Формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;
 • Проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх вікових групах;
 • Проведенню оздоровчо-пропагандистської роботи з батьками, а також пропагандистської роботи з питань прав дитини;
 • Особистісній діагностиці дітей та батьків з метою вивчення дитячо – батьківських відносин з подальшою консультативно – корекційною роботою;

– Роботі клубу «Турботливі батьки» для батьків майбутніх

     першокласників;

– Консультативному центру «Матері і дитини»,

– Роботі Логопедичного клубу для батьків.

Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться загальні та групові батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи, проводилися спільні заходи дітей та їх родин (виставки, конкурси, фотовиставки, акції), лекторії та інші форми роботи.

На високому рівні пройшли батьківська конференція, звіт керівника, досить плідно працювала Рада закладу (голова Прокопець Н.О.).

У рамках проведення місячника родинного-сімейного виховання у березні 2017 року відбулися  батьківські збори, на яких вихователі  представили до уваги батьків підсумкові заняття, де кожен мав змогу побачити досягнення своїх дітей.  Проведена консультація для педагогічних працівників «Інноваційні форми роботи ДНЗ і сім’ї» підготовлена пам’ятка «Правила ефективної взаємодії батьків та вихователів». У групах старшого дошкільного віку відбулися батьківські збори «Ми майбутні школяри» за участі завідувача та практичного психолога. Також пройшли тематичні заняття присвячені Святому Миколаю «Святий Миколай іде – подарунки несе»,  Вербній неділі та Великодню. Батьки приймали участь у виставках “Осінній вернісаж”, «Поробки та ігри із сірникових коробків», «Сімейне хобі», «Моя Валентинка», «Дитяча книжка своїми руками», «Українська писанка», які були організовані в дошкільному закладі. Батьки з задоволенням приймають участь у фотовиставках «Спогади про літо», «Зимові свята», «Природа – мій найкращий друг» та виставках малюнків «Ми – спортсмени», «Осінні пригоди», «Український рушничок» та інші.  У дошкільному закладі цікаво проходять заходи з участю батьків: День відкритих дверей «Ми сьогодні крім малят зустрічаєм мам і тат», спортивне свято «Будьмо радісні й здорові, спритні, дужі та бадьорі», «Маленькі козачата», Батьківська толока. Для батьків також були організовані змістовні консультації: «Привчаємо розмірковувати змалку», «Що варто знати і уміти», «Плекаємо патріотів», «Як дорослим варто реагувати на дитячу допитливість», «Спонукайте дітей вивчати та шанувати рідну мову», «Особистість випускника дитсадка: базові якості», «Розвиток зв’язного мовлення дітей засобами мистецтва запам’ятовування», «На роздоріжжі: дитячий садок чи школа». Підготовлені пам’ятки: «Педагогіка ніжності», «Поради для організації діяльності мозку дітей», «Як навчити дитину ділитися і бути щедрою», «До театру з малюком» та ін..

Практичним психологом Йовчевою О. М. проведені тренінги «Будьмо знайомі» (групи раннього віку), «Українські традиції виховання у формуванні моральних якостей дошкільників», функціонує рубрика для батьків «Діалоги з психологом. Дитячі проблеми».

Продовжує свою роботу консультативний центр «Матері і дитини», де батьки мають змогу отримати консультацію спеціалістів. Вчитель – логопед Комухаєва Л. М. проводить засідання логопедичного клубу для батьків.

Роботу з батьками потрібно поглиблювати та вдосконалювати, тому це завдання є актуальним  постійно.

Одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу дошкільного навчального закладу є фізичне виховання дітей дошкільного віку, яке спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення спритності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у малюків життєво – важливих рухових вмінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в них вироблення звички до здорового способу життя.

     У дошкільному навчальному закладі створені необхідні умови для якісного проведення занять з фізичного виховання,  фізкультурно – оздоровчої роботи, різноманітних фізкультурних захо­дів для стимулювання  активної рухової діяльності дітей.

За 2016 – 2017 навчальний рік у дошкільному навчальному закладі були заплановані та проведені заходи з фізичного виховання згідно річного плану роботи та додатків:

          Інструктором з фізичної культури ведеться гурток «Здоров’ячки» з профілактики порушень постави та плоскостопості, який сприяє покращенню показників з даних захворювань у дітей дошкільного віку.

Діти дошкільного закладу взяли участь у загальноміському заході «Перші кроки». Захід був висвітлений у засобах масової інформації та на сайті ДНЗ.

Систематично проводиться робота з батькам з фізичного виховання під час проведення батьківських зборів, консультацій, залученні батьків у фізкультурно-оздоровчу роботу дошкільного закладу:

– спільні заходи дітей та їх батьків: спортивне свято «Будьмо радісні й здорові, спритні, дужі та бадьорі» ;

– консультації: «Оздоровча взаємодія з дітьми»; «Як виховати спортивну родину»;

– інформаційне повідомлення «Здорові малята – радість для мами й тата»;

– пам’ятки «Формування здоров’язбережувальної компетенції», «Проведення фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми вдома».

         Результатом тісної співпраці з батьками є той факт, що збільшилася кількість батьків – учасників масових спортивних заходів, організованих в ДНЗ, відмічена тенденція зростання рівня фізичної культури в родинах.

Проведена робота з формування стійкого інтересу дітей до рухової

активності дала позитивні наслідки: діти із задоволенням займаються фізичними вправами, беруть участь у різних змаганнях, спортивних конкурсах як внутрішньосадових, так і міських. Рухи дітей стали більш мотивованими, стійкими, діти навчились розуміти зв’язок між характером рухів та їхньою метою. Чітка система фізкультурно – оздоровчої роботи закладу дає змогу відстежити позитивну динаміку фізичного розвитку дітей.

Рівень організації фізкультурно – оздоровчої роботи та здійснення медико – педагогічного контролю у Конотопському дошкільному навчальному  закладі №11 «Вітерець» знаходиться на достатньому рівні.

Упродовж  року адміністрація закладу значну увагу приділяла виконанню Закону України «Про засади державної мовної політики» (поточна редакція від 08.11.2016), Листа МОН України від 20.10.2016 №1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови. Дошкільний навчальний заклад є україномовним, тому навчально-виховний процес, робота у повсякденному житті здійснювалися виключно українською мовою.

 • Державною мовою проводилися засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі наради.
 • Діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними, громадськими органами відбувалися українською мовою.
 • Значна увага приділялась  наданню допомоги вихователям в удосконаленні знань сучасної української мови.

Невід’ємною частиною розвитку українського мовлення дітей є робота українознавства, народознавства. А саме: у закладі традиційно проводились свята «Великдень», «Різдво», «Свято Святого Миколая», «Масляна», «Івана Купала» та ін. У всіх вікових групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, педагоги всіх вікових  груп оновили куточки державної символіки.

Велику увагу в дошкільному закладі педагогічні працівники приділяють розвитку мовлення дошкільників. З данного питання була проведена педагогічна рада від 26.10.2017 № 2 «Розвиток мовленнєвих та комунікативних вмінь дошкільників через інтеграцію різних видів діяльності», КВК з педагогами «Найбільша розкіш на землі – мистецтво спілкування», тематичне вивчення комунікативно – мовленнєвих умінь у дітей 5-го року життя на середній «А» групі «Віночок». Надані рекомендації та пропозиції педагогічним працівникам щодо покращення роботи з дітьми у цьому напрямку.

Одним із завдань, яке вирішувалося протягом навчального року, економічне виховання дошкільників. Була проведена педагогічна рада від 15.02.2017 № 3 «Формування первинного економічного досвіду дошкільників» та розглянуті питання: формування економічної досвіченості дошкільників засобами гри, особливості прояву первинного економічного досвіду дітей старшого дошкільного віку, економічне виховання старших дошкільників. Здійснена тематична перевірка рівня сформованості первинного економічного досвіду старших дошкільників в групах «Сонечко», «Калинка».

Черговим завданням, над яким працював колектив в 2016-2017 н.р. було вдосконалення роботи педагогів ДНЗ №11 та СШ №3 щодо наступності  в роботі по підготовці дітей до шкільного життя. Був розроблений спільний план заходів з педагогами СШ№3. Всі заплановані заходи були виконані. Вчителями СШ №3 були переглянуті відкриті та підсумкові заняття в усіх старших групах ДНЗ №11 «Вітерець» (2 на рік).

Питання взаємодії школи та ДНЗ розглядалось на педагогічній раді від 24.05.2017 №4, де був заслуханий звіт про результативність роботи. Практичний психолог ДНЗ Йовчева О. М. оголосила результати тестування готовності до навчання у школі старших дошкільників. Згідно проведеного дослідження та опрацьованим даним слід зазначити, що готовими до навчання  в школі станом на 05.05.17  слід вважати 40 дітей (це становить 71% обстежених дітей).

Готовність наступних дітей  станом на 05.05.17  слід вважати  умовною – 13 

дітей (23%). Ці діти  потребують додаткової корекційно-розвиваючої роботи: розвиток моторики та пізнавальної сфери. Частина цих дітей залишається в закладі і з ними буде продовжуватися робота протягом наступного навчального року. З тими, хто іде до школи проводилися додаткові заходи з метою отримання кращих результатів.

Не готові до школи 3 дитини  (5%). Ці діти отримали по 2 або 3 тестам результат нижче норми.  Вони  потребують подальшої роботи з розвитку пізнавальних процесів, соціальної сфери.  Одна дитина залишається в дошкільному закладі за бажанням батьків.

Вихователь – методист Ткаченко М. В. довела до відома присутніх підсумки проведення моніторингового дослідження старших дошкільників, яке було проведене за допомогою кваліметричної моделі.

Моніторинговим дослідженням була охоплена 51 дитина старшого дошкільного віку, які йдуть до школи.

За результатами дослідження були зроблені наступні висновки:

Високий рівень розвитку (ВР)  – 26 дітей (51%);

Рівень розвитку вище середнього (ВС) – 17 дітей (33%);

Середній рівень розвитку (СР) – 5 дітей (10%);

Рівень розвитку нижче середнього (НС) – 3 дитини (6%);

Низький рівень розвитку (НР) – 0 дітей (0%).

Середній показник рівня розвитку дітей, які йдуть до школи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 11 «Вітерець»  у відсотках становить 84%, що свідчить про те, що якість дошкільної освіти має рівень вище середнього (ВС).

Відповідно до річного плану роботи був проведений моніторинг рівня фізичної підготовленості старших дошкільників станом на кінець 2016-2017 навчального року.

У ході моніторингового дослідження була охоплена 51 дитина старшого дошкільного віку, які йдуть до школи з них :

 • Старша логопедична «А» група «Калинка» – 9 дітей;
 • Старша логопедична «Б» група «Сонечко» – 10 дітей;
 • Старша «В» група «Краплинка» – 18 дітей;
 • Старша «Г» група «Ромашка» – 14 дітей.

з них 26 хлопчиків та 25 дівчаток.

Проаналізувавши кількісні показники у ходьбі обстеження були зроблені наступні висновки :

 • Високий рівень фізичної підготовки мають – 15 дітей (30%);
 • Достатній рівень фізичної підготовки мають – 32 дитини (63%);
 • Низький рівень фізичної підготовки – 3 дитини (6%).

Загальний рівень фізичної підготовки дітей 6 –ти річного віку дошкільного навчального закладу №11 «Вітерець» складає 79%, відсоток відповідає достатньому рівню.

Вчителі СШ № 3 були запрошені в усі старші групи на батьківські збори,  проводилися круглі столи,  де мали змогу спілкуватися і відповідати на запитання батьків.  Питання готовності дітей до навчання у школі розглядалося на психолого-педагогічному консиліумі.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Дієвою формою підвищення наукового, фахового та методичного рівня педагогів є методичне об’єднання. Педагоги дошкільного закладу брали активну участь у міських методичних об’єднаннях згідно графіка.

У 2016-2017 навчальному році було організовано та проведено на високому рівні засідання методичного об’єднання музичних керівників «Використання інноваційних технологій на музичних заняттях з дітьми старших груп», 22.11.2016 та засідання методичного об’єднання вихователів старших груп «Використання сучасних інноваційних технологій в роботі з дітьми старшого дошкільного віку», 22.02.2017.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації            та професійної майстерності педагогів, у дошкільному закладі були проведені: семінар – практикум «Обличчям до батьків» (21.09.2016), семінар – практикум «Поняття «інтегроване заняття» – особливості змісту та структура» (16.11.2016).

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності педагогів забезпечили такі інноваційні форми методичної роботи: КВК «Найбільша розкіш на землі – мистецтво спілкування» (18.01.2016) та ділова гра «Хай вогник творчості яскраво сяє» (19.04.2017).

Для вирішення річних завдань були проведені змістовні консультації для педагогів, підготовлені поради та пам’ятки.

У 2016-2017 навчальному році заплановані та проведені педагогічні години з педагогічним колективом, апаратні наради, наради при завідуючій згідно річного плану.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять. Протягом 2016 – 2017 навчального року на високому методичному рівні були проведені різні види роботи педагогами, які атестувалися.

 Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

У 2016-2017 навчальному році у дошкільному навчальному закладі було продовжено роботу Школи молодого вихователя, метою створення якої є  сприяння  професійному становленню вихователів – початківців.

Наставники здійснили відкриті покази занять. Робота за формулою «наставник – молодий педагог» дала позитивні результати для Василенко В. О., Драло Т. Л., Дуброви Н. А.. Олійник А. В., Романенко О. М. Але потребують додаткової методичної допомоги  педагоги   Павлюк К. О., Федосенко О. М. та Ступак Я. С. У подальшому зосередити увагу на вдосконаленні вмінь та навичок молодих педагогів.

У зв’язку із призначенням на посади вихователів молодих спеціалістів у  2017-2018 навчальному році раціональним буде продовження організації роботи  Школи молодого вихователя.

Протягом навчального року продовжувала свою роботу творча група з реалізації науково – методичної проблеми «Народна педагогіка як засіб формування національної свідомості» та ініціативна група.

 Упродовж навчального року педагогічний колектив працював над обраними темами із самоосвіти, підвищуючи свій професійний рівень.

Обрані педагогами теми для поглибленої роботи є актуальними                   на сучасному етапі модернізації дошкільної освіти.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу – активний учасник заходів міського методичного кабінету, конкурсів різних рівнів. Педагоги, які закріплені за міськими методичними об’єднаннями, творчими групами активно працювали, щедро ділилися отриманою з колегами інформацією про цікаве й раціональне для застосування у педагогічній діяльності дошкільного закладу.

Педагогічний колектив протягом 2016-2017 навчального року брав   активну участь у міських заходах та конкурсах:

– брали участь у виставці дитячих малюнків на патріотичну тематику;

 – долучилися до конкурсу – акції «Збережи ялинку» та перемогли у номінації «Глядацькі симпатії»;

– брали участь у загальноміському конкурсі «Малюнок Святому Миколаю» та потрапили у 20 найкращих робіт, листівка з малюнкам вийшла друком та всі бажаючі мали змогу її придбати;

– брали участь у фестивалі «Срібний дзвоник Конотопа»;

– долучилися до загальноміської виставки різдвяних шопок, вертепів «Різдвяна зірка»;

– були учасниками новорічно – різдвяних майстер – класів «Art – майстерня»;

– брали участь у конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей 2017»;

– приєдналися до флешмоб акції «Тризуб – це Україна»;

– у загальноміській акції дитячих малюнків «Бережи енергію» стали переможцями та здобули 3 місце;

– брали участь у міському конкурсі на кращий малюнок на Олімпійську тематику;

– брали участь у міських спортивних змаганнях «Перші кроки»;

– до Дня довкілля нагороджені грамотами відділу освіти вихователь Резніченко Є. Є. та завгосп Симоненко Н. П.; подякою відділу освіти вихователь Драло Т. Л., підсобний робітник Лутаєва З.Г., кухар Могиліна Т. А.; грамотою Сумської обасної державної адміністрації вихователь Шершень Т. В.

– педагогічні працівники Білошапка Н. А., Довгаль О. Р., Романенко О. М., Жолудь А. Г. нагороджені грамотами відділу освіти Конотопської міської ради за підсумками 2016 – 2017 навчального року;

Протягом 2016-2017 навчального року методична робота та робота методичного кабінету в закладі проводилась з метою формування професійної компетенції, збагачення інтересів, задоволення духовних і професійних потреб, підвищення професійного рівня педагогів.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року здійснювалася робота  11 гуртків.

Результатом роботи гуртків є розроблені плани гурткової роботи, проведені звітні заняття, участь керівників гуртків та вихованців у міських заходах та конкурсах, оформлені методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у дошкільному навчальному закладі.

Всі освітні послуги безкоштовні. Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених  упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню  професійної компетентності педагогів. З допомогою аналізу вдалося зробити оцінку виконання запланованих методичних заходів.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності дошкільного навчального закладу було створення належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Відповідно до Інструкції з організації охорони життя та здоров`я дітей         у ДНЗ (Наказ МОНУ № 985 від 28.10.2008) педагоги закладу планували               та проводили наступну роботу з дітьми:

 • проведено тематичний тиждень безпеки життєдіяльності (17.10 – 21.10.2017), тематичний місячник з безпеки дорожнього руху (01.02 – 28.02.2017), тиждень цивільного захисту (24.04 – 28.04.2017), тематичний тиждень безпеки дитини (24.04 – 28.04.2017), тематичний місячник запобігання загибелі дітей на водних об’єктах (01.05 – 31.05.2017);

Педагоги добирали такі форми роботи, які дозволили б дитині відчути      не лише цінність свого життя та здоров`я, а й свої можливості у зміцненні          та збереженні його, підготувати до чітких дій у небезпечних ситуаціях, сприяли вихованню самостійності та відповідальності, не допускали виникнення відчуття страху.

Дошкільний навчальний заклад №11 «Вітерець» у 2016 – 2017 навчальному році відвідувало 237 дітей, що на 6  осіб  менше і пов’язано з постійним  контролем  адміністрації   за  потребою батьків у дошкільній освіті  та відвідуваністю дітей.

Аналіз захворюваності здійснюється 1   раз   на   квартал,   що півроку та в кінці року. Аналіз захворюваності за 2016 рік показав, що рівень   захворюваності у порівнянні з минулим роком зменшився  на 2%.

Оздоровчі заходи є своєчасними та різноманітними. Питання захворюваності обговорювалося на засідання педагогічної ради від 24.05.2017 № 4, виробничій нараді від 17.05.2017 № 3.

Упродовж року у закладі здійснюється постійний контроль стану здоров’я дітей, захворюваності. Медико – профілактична робота здійснюється відповідно до затвердженого плану.

Харчуванню в житті дитини належить ведуча роль. У закладі встановлено  4 – разове харчування (у літній оздоровчий період – 5). Аналіз харчування дітей упродовж  2016-2017 навчального року  показав, що в цілому харчування було організовано на належному рівні.

Повна вартість харчування дітей ясельного віку становить 22.00 грн., садових груп – 26.00 грн. в день.  Батьки сплачують 60% вартості харчування. Аналіз харчування показав, що діти отримують всі необхідні продукти в достатній кількості: овочі, соки, фрукти. Зауважень перевіряючими організаціями не зафіксовано.

У   ДНЗ №11 значна увага  приділяється   соціальному та правовому захисту дітей, ведеться моніторинг кількості дітей пільгових категорій.

Отже, можна зробити висновок, що для реалізації завдань із зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя в ДНЗ створені всі необхідні умови.

Одне з головних завдань, яке ставив перед собою педагогічний колектив – це продовження роботи над створенням в усіх  групах ДНЗ сучасного розвивального середовища, що має відповідати вимогам сьогодення. Протягом минулого навчального року інтер’єр приміщень закладу значно змінився: в групах оформлені куточки згідно вимог програми,  придбані нові сучасні меблі для дітей, поновлений інтер’єр коридорів, але недостатнє матеріальне забезпечення не дає можливості створити розвивальне середовище на належному сучасному рівні.

Нестеренко Г.М. наголосила на тому, що протягом навчального року значна увага приділялась покращенню матеріально-технічної бази навчального закладу.

З метою зміцнення матеріально-технічного, методичного забезпечення та благоустрою території, створення безпечного розвивального середовища за період з 01.01.2017 року по 01 вересня 2017 року для ДНЗ було виділено з міського бюджету 90 тис. грн.. Всі кошти витрачено згідно плану розвитку матеріально – технічної бази на 2017 рік.

На харчоблоці  замінений посуд, придбана жарочна шафа та морозильна камера для покращення умов праці працівників харчоблоку. 

Замінені вікна на металопластикові у кількості 80 шт. за допомогою виділених коштів депутатським корпусом.

Поповнено обладнання  «Кімнати безпеки малюка» методичними посібниками для проведення навчальних заходів з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Замінений лінолеум в  груповій кімнаті групи  «Сонечко», «Дзвіночок», в роздягальній кімнаті групи «Бджілка».

         Частково замінені  дитячі меблі в групових кімнатах груп  «Суничка», «Сонечко», «Малятко», «Калинка», «Дзвіночок», «Бджілка».

         Зроблений частковий ремонт, замінені шпалери у групових кімнатах груп «Суничка» та «Краплинка», у роздягальній кімнаті групи «Віночок».

         Відремонтовано та пофарбовано ігрове і спортивне обладнання на ігрових  та спортивному майданчиках. Придбане нове ігрове обладнання на ігрові майданчики груп «Малятко», «Суничка».

         Частково придбаний посуд, постільна білизна та рушники, які потребують заміни.

         Встановлений бойлер у вікових групах «Калинка» та «Малятко».

Необхідно  зробити капітальний ремонт будівлі (штукатурка, фарбування).

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення розвивального середовища в групах, музичних інструментів, спортивного обладнання. Та  колектив ДНЗ налаштований на плідну працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

Керівник закладу висвітлила питання морального та матеріального стимулювання працівників  шляхом організації їх відпочинку та оздоровлення. Відмітила, що для оздоровлення дітей працівників та працівників закладу працює приміський табір “Мрія” та база відпочинку.

Також наголосила, що в дошкільному закладі діє загальносадова рада, а у групах батьківські комітети, які допомагають вирішувати питання матеріально – технічного стану дошкільного закладу, організації та проведення заходів за участю батьків.

Завідувач відмітила, що зауважень по роботі ДНЗ та його керівника не зареєстровано. Колектив дошкільного навчального закладу № 11 “Вітерець” ставить перед собою завдання забезпечити емоційний комфорт та добробут, створювати всі передумови для подальшого психічного, фізичного та особистісного розвитку дітей.

 

 

 Завідувач ДНЗ № 11 “Вітерець”                     ________ Г.М. Нестеренко

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *